Cookie beleid v.v. Terborg

De website van v.v. Terborg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Kantineregelement

Paragraaf 1:   Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen 

a.    Alcoholhoudende dranken:

       Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

      Sterke drank: gedistilleerd met meer dan15% alcohol

b.   Sociale Hygiëne:
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat men rekening houdt met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht en de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen.

c    Leidinggevenden:

      Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne. 

       Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de kantine. 

d.    Bar/kantine vrijwilliger:

       Een vrijwilliger, die, op tijden dat er frisdranken (ook alcoholhoudende dranken), koffie, thee e.d. wordt verstrekt, de bar/kantine werkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement. De bar/kantine vrijwilliger is voor uitvoering van bar/kantine werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de kantine beheerder en/of bestuur. 

 

Artikel 2: Wettelijke bepalingen 

a.   Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

b.    Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine

      worden opgehangen.

c.   De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

d.   Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

e.    Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.

f.   Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen (drugs e.d.).
 

Artikel 3: Vaststellen en wijzigen 

a.    Het bestuur legt dit reglement zelf vast. Wijzigingen komen op dezelfde wijze tot stand. 

b.   Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. 

c.   Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente. 
 

Paragraaf 2:   Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4: Aanwezigheid   

a.   Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een bar/kantinevrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5: Huis- en gedragsregels

a.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank(en), koffie, thee en/of (alcoholhoudende) drank(en) te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

b.   Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte (alcoholhoudende) drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Daarbij is het niet toegestaan om glas(zen) en- of bierfles(sen) tijdens de wedstrijd(en) mee naar buiten te nemen. Na afloop van de wedstrijd(en) is dat wel toegestaan op het terras en de ruimte tussen het hoofdveld en de speelplaats (ruimte voor de kantine).                 

c.   Het gebruik van de TV in de kantine is tijdens de  wedstrijd(en) toegestaan, ook voor het  kijken van live voetbal wedstrijden. Daarbij beheert diegene die bar/kantine dienst heeft de instelling van de zender. Als richtlijn is dat voor live voetbalwedstrijden de zender FOX. (Afwijking van zenderkeuze is in overleg mogelijk).

d.   Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

e.   Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende, bestuurslid of bar/kantine vrijwilliger(s) uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6: Openingstijden en schenktijden 

a.    Deze zijn conform de drank- en horecavergunning.

b.    Doch nimmer langer dan 1½ uur na de laatste verenigingshandeling.

c.    Op zaterdag (tijdens jeugdwedstrijden) of vergelijkbare     evenementen (dagen), worden er voor 15.00  uur geen alcoholhoudende dranken verkocht of verstrekt.

 

Artikel 7: Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. 

Bar/kantine vrijwilligers:

a.       Zijn tenminste 16 jaar oud.

b.       Heeft de instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd. 

c.       Staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd.

d.       Zijn betrokken bij de vereniging, als lid, of daaraan gelijk gestelde,
    dan wel anderszins (echtgeno(o)t(e), ouder van minderjarige
    verenigingsleden).

 

Artikel 8: Voorlichting 

a.    Schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.

b.   Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik

 

Paragraaf 3: Paracommercie bepalingen

Toelichting:
Wat is paracommercialisme?
Onder paracommercieel wordt verstaan een vorm van oneerlijke concurrentie door instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan publiek. Het gaat hierbij om instellingen van wie de activiteiten geheel of grotendeels liggen op het terrein van onder andere gezondheidszorg, welzijn, godsdienstuitoefening, cultuur, sport, onderwijs, defensie of andere overheidsactiviteiten. Het verstrekken van drank en eten mag alleen als dat plaats vindt in het kader van de doelstelling van de stichting.

Artikel 9: Toegelaten horeca-activiteiten    

a.   De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder B, C en D bepaald.

b.   De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer. Dit geldt tevens voor bijeenkomsten voor niet leden. Het bestuur zal hierop toezien.

c.   De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zin des woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder D bepaald.

d.   De uitoefening van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend (anderhalf) 1½ uur voor- tijdens en (anderhalf) 1½ uur na:
- wedstrijd
- trainingen
- overige activiteiten, met als doelstelling het beoefenen en het bevorderen van sport- en   verenigingsleven d.m.v. het organiseren van activiteiten in vereniging sfeer.

Artikel 10: Handhaving, klachtenprocedure en sancties 

a.   Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de handhaving en naleving van dit reglement.

b.   Gegronde klachten over de toepassing van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

c.    Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de handhaving en naleving zal het bestuur bij overtreding van (een van) de regels uit dit reglement de klacht bestuderen en zo nodig de klager horen en treft bij gegrond bevinding van de klacht binnen 2 maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat ter kennis van de indiener van de klacht.

d.   Het bestuur kan na het indienen van een gegronde klacht een leidinggevende of bar/kantine vrijwilliger schorsen of ontslaan uit zijn/haar functie.

e.   Gegronde klachten over overtredingen van de Drank- en Horecawet kan men indienen bij de gemeente.

Artikel 11 Roken.

  1.   Het is verboden te roken in de kantine.

 

Zaken en/of onderwerpen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!